Vellore Diocese Vellore Diocese - Diocesan Priests
Diocesan Priests
List Priest

   All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Priest Photo Priest Name Ordination day Birthday Ministry Residence Action
Fr. S.Daniel 1987-04-28 1958-06-30 Parish Priest Viruduvilanginan
Fr. C.Dayalaraj 1991-05-16 1965-04-22 Parish Priest Kariyandal
Fr. D.Davidraj 1997-04-20 1969-04-28 Education Ministry Polur
Fr. A.Don Bosco 2009-04-24 1981-02-22 - -
Fr M.Devanesan 2011-05-05 1981-08-06 Parish Priest Japthikarani
Fr A.Devasagayam 2011-05-05 1981-03-27 Parish Priest Soganur