Diocesan Priests
    All  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Listing :6
Priest PhotoPriest NameOrdination dayBirthdayMinistryResidenceView
Fr. S.Daniel 28/04/1987 30/06/1958 Parish Priest Viruduvilanginan  
Fr. C.Dayalaraj 16/05/1991 22/04/1965 Parish Priest Kariyandal  
Fr. D.Davidraj 20/04/1997 28/04/1969 Education Ministry Polur  
Fr. A.Don Bosco 24/04/2009 22/02/1981  
Fr M.Devanesan 05/05/2011 06/08/1981 Parish Priest Japthikarani  
Fr A.Devasagayam 05/05/2011 27/03/1981 Parish Priest Soganur