Vellore Diocese Vellore Diocese -Senate Members
Senate Members
Nominated Members Elected Members
Rev. Msgr. M. Joe Lourdusamy Rev. Fr. M.Rayappa
Rev. Fr. A. Arockiasamy Rev. Fr. Johnny Edakkara
Rev. Fr. S. Arulappan Rev. Fr. Kuriakose Kariakott
Rev. Fr. A.C.Savarimuthu Rev. Fr. M.Martin
Rev. Fr. S. James Rev. Fr. Roy Lazar
Rev. Fr. K.S.Gnana Jyothi Rev. Fr. A.L.Yesuraj
Rev. Fr. A. Stephen Rev. Fr. Mangala David
Rev. Fr. A. John Baptist Rev. Fr. Lourdu Xavier
Rev. Fr. A. Kulandai Yesu Rev. Fr. Charles Jesu Doss
Rev. Fr. Michael Viayakulam SDB Rev. Fr. Jesu Jayabalan
Rev. Fr. A.R. Antony Samy Rev. Fr. Edward
- Rev. Fr. Paul Arockiam
Rev. Fr. S. Lourdusamy Rev. Fr. Sugam Nayagam
Rev. Fr. G.Mathias Rev. Fr. Bellamin SJ