Parish
List Parish
GENGAPURAM
View Parish | Parish Substation |
Parish : GENGAPURAM
Established Year : 2004-06-24 
Parish Priest : Rev.Fr.S.Raphael MSC 
Catholic Population : 600 
Deanery : Chetpet
Activities :
Address : St. Antony Church
Gengapuram,
Kolappalur - 632 313
Via. Arni,T.V.Malai Dt.


Email :
Phone Number : 0
 
Substation :  
Pious Associations :  
  1.Legion of Mary
2.St.Vincent de Paul Society
3.Anbiams
4.Altar Servers Association
Social Movements :  
  1.Madhar Sangam
2.Koliping Society
3.Vivasaya Sangam